1 2 3 4 5 6

یار، هی یار... یار!

 اين جا اگرچه گاه گل، به زمستان خسته خار می شود...

این جا اگر چه روز، گاه چون شب تار می شود...

اما بهار می شود... من دیده ام که می گویم!


فرگان آسیا ضمن تبریک نوروز سال خوبی را برایتان آرزو می کند.


Designed by Rayan Nivand Co. Ltd
ورود به بخش مشتریان
نام كاربر:
رمز ورود: