1 2 3 4 5 6

 

از مزاياي استفاده از چسب هات ملت پايداري بسيار طولاني, سرعت و حجم بالاي توليد, زمان کوتاه اتصال, مقاوم در برابر انواع تنشهاي کششي و فشاري و پيچشي ,عدم استفاده از خشک کن و عدم آلودگي محيط زيست.

Designed by Rayan Nivand Co. Ltd