1 2 3 4 5 6


شمار تولیدکنندگان روکش های لمینیت بسیار است. 
اما تنها چهار شرکت مورد تایید استاندارد رال هستند.  نام شرکت 

"LG Hausys" 

در سایت
GKFP 
بعنوان دارنده استـاندارد رال موجود است. استاندارد رال، بی شک یــکی ازسختگیرانه ترین و کامل ترین استانداردهای موجود محسوب می شود. 

صحت استاندارد رال را با مراجعه به سایت زیر بررسی نمایید. 

www.gkfp.de 

Designed by Rayan Nivand Co. Ltd
ورود به بخش مشتریان
نام كاربر:
رمز ورود: